Pro firmy

U námi registrovaných pacientů provádíme pracovně-lékařské prohlídky pro práce kat. I, pro rizikovější práce je nutné navázat mezi Vaší firmou a naší ordinací smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb.

Aktuálně: Naše kapacita pro PLS je bohužel plně obsazena. Dokud se kapacita neuvolní, nenavazujeme další spolupráci.

V případě zájmu nám napište přes kontaktní formulář.

  K pracovně-lékařské prohlídce je nutné:

  1. Objednání (telefonem, po zprovoznění cestou virtuální sestry Emmy)
  2. Přinést s sebou

   • výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance od registrujícího praktického lékaře (Pokud nejde o pacienta registrovaného v naší ordinaci.)
   • žádost o provedení prohlídky podepsanou za zaměstnavatele zodpovědnou osobou, příp. odobrná vyšetření, jsou-li vyžadována.
    Žádost přesně popisuje pracovní pozici, vč. kategorizaci práce a uvedení rizikových faktorů.
   • odborná vyšetření, jsou-li k provedení prohlídky potřeba (např. audiogram při zátěži sluchu apod.)

  Bez žádné z těchto náležitostí nemůže být pracovně-lékařská prohlídka provedena!

  Žádost není nutné číslovat, unikátní číslo bude na námi vystaveném posudku.

  U agenturních pracovníků, především z cizích zemí poskytujeme PLS pouze po předchozí domluvě!

   

  FAQ

  (Frequently asked questions= často kladené dotazy)

  CO JSOU PRACOVNĚ- LÉKAŘSKÉ SLUŽBY?

  Pracovně-lékařské služby (dále jen PLS) jsou vedle běžné zdravotní péče o pacienty nadstandardem poskytovaným některými praktickými lékaři. Jejich cílem je předcházení poškození zdraví zaměstnanců na pracovišti, předcházení vzniku nemocí z povolání, případně pracovních úrazů.

  POTŘEBUJE I MOJE FIRMA SMLUVNÍHO LÉKAŘE PRO POSKYTOVÁNÍ PLS?

  Ano, každá firma má ze zákona povinnost mít smluvně zajištěného poskytovatele PLS.

  KDO MUSÍ MÍT POSUDEK O ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI?

  Každý Váš zaměstnanec musí mít dle zákoníku práce ČR posudek o zdravotní způsobilosti k práci, kterou vykonává. Ne každý s ohledem na svůj zdravotní stav může vykonávat jakoukoli práci.

  JAKÉ JSOU TYPY POVINNÝCH PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK?

  Vstupní prohlídka se provádí před nástupem do práce a slouží k posouzení vhodnosti pracovního zařazení uchazeče. Periodická prohlídka slouží jako pravidelná kontrola zdravotního stavu v průběhu zaměstnání a je prováděna v zákonem dané lhůtě dle kategorie práce. Mimořádná prohlídka se provádí v případě změny zdrav. stavu zaměstnance, změny prac. pozice, nebo v případě návratu do práce po jejím přerušení na >6měsíců apod. Výstupem pracovně-lékařské prohlídky je posudek o způsobilosti k práci. Posudek je vypracováván na žádost a náklady zaměstnavatele.

  CO JE KATEGORIZACE PRACÍ, A DO KTERÉ KATEGORIE SPADAJÍ MOJI ZAMĚSTNANCI?

  Zákonník práce rozeznává práce méně rizikové (kategorie I), u kterých může posudek o pracovní způsobilosti pracovníka vyhotovit jeho registrující praktický lékař. Typicky jde o práce kancelářské, administrativní apod. Kategorizaci pouze ohlašujete Krajské hygienické stanici. Tyto pracovní pozice může posuzovat registrující praktický lékař i bez smlouvy o poskytování PLS.

  U prací s vyšším rizikem (kategorie II- IV) je nutné vyšetření smluvním lékařem zaměstnavatele- lékařem poskytujícím pracovně-lékařské služby.  Jedná se o vybrané profese (např. učitel) a práce v riziku, s tzv. rizikovými faktory (sluch, fyzická zátěž…), práce na směny apod. U těchto pracovních pozic překládáte kategorizaci prac. pozic KHS ke schvalení, příp. kategorazic sama KHS navrhne. Pro bližší informace kontaktujte prosím místně příslušné pracoviště.

  Pracovně-lékařské služby (PLS) poskytujeme pouze našim smluvním partnerům.

  U agenturních pracovníků, především z cizích zemí  PLS neposkytujeme!